Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie

Ankieta - uzależnienia

Data publikacji: 2022-05-13

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krzemieniewo,
zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej problemów różnego typu uzależnień. Wyniki tej ankiety posłużą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzemieniewie do opracowania diagnozy i zdobycia informacji o wiedzy Mieszkańców Gminy na temat uzależnień występujących w środowisku lokalnym.

Poniżej link do ankiety:

https://krzemieniewo-mieszk.webankieta.pl/

WAŻNA INFORMACJA!!!

Data publikacji: 2022-05-04

Logo Wspieraj Seniora

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krzemieniewo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu: "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022, który realizowany jest w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Gmina Krzemieniewo pozyskała środki na pomoc naszym Seniorom.

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

W ramach programu Seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. "opasek bezpieczeństwa", które będą połączone z usługą operatora pomocy. W sytuacji nagłego zagrożenia życia wystarczy wcisnąć guzik alarmowy znajdujący się na opasce, co umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Taka forma opieki na odległość gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję zagrożenia zdrowia lub/i życia osoby starszej.

Do udziału w Programie kwalifikowani będą seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Brylewska 6, tel. 65 5360018) do 12 maja 2022 r.

W związku z ograniczoną ilością "opasek" decyduje kolejność zgłoszeń.

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Data publikacji: 2022-02-21

Gmina Krzemieniewo podpisała porozumienie partnerskie, którego celem jest realizacja Programu "Wielkopolska Karta Rodziny".

Do udziału w Programie kwalifikują się rodziny wielodzietne 3+ (dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25. roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Program dotyczy mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Wnioski można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzemieniewie (ul. Brylewska 6) lub pobrać wniosek ze strony GOPS (gopskrzemieniewo.opsinfo.pl).

Wielkopolska Karta Rodziny - plakatPrzód Wielkopolskiej Karty Rodziny

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Data publikacji: 2022-01-25

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzemieniewie na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych czynności administracyjnych (pół etatu).

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA O WYNIKACH NABORU"

Załączniki:

  1. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (plik pdf 27KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2022-01-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych czynności administracyjnych (pół etatu).

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 48KB)
  2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 85KB)
  3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (plik doc 64KB)
  4. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu (plik doc 64KB)
  5. Oświadczenie o zdrowiu (plik pdf 179KB)
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (plik doc 11KB)

DODATEK OSŁONOWY

Data publikacji: 2022-01-05

1. Gdzie, kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

Wniosek można złożyć dwojako:

– w wersji papierowej – pobierając odpowiednie druki ze strony GOPS lub na miejscu w ośrodku,

- elektronicznie – poprzez bankowość elektroniczną, potral empatia

Wypełniony wniosek składać można od 7 stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku.

2. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe lub rodzinom wieloosobowym. Jednakże trzeba spełnić określone kryterium dochodowe.

3. Jakie kryterium dochodowe obowiązuje przy rozpatrywaniu dodatku osłonowego?

- w gospodarstwie jednoosobowym – kryterium dochodowe wynosi 2100 zł

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym – kryterium wynosi 1500 zł na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, wówczas obowiązuje zasada tzw. „złotówka za złotówkę”. Co oznacza, że dodatek wypłaca się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony miesięczny dochód (zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych).

4. Na jakiej podstawie obliczany jest dochód?

- do wniosków złożonych do 31 lipca 2022 roku rokiem na podstawie którego obliczany jest dochód – jest rok 2020

- do wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 do 31 października 2022 uwzględniany będzie dochód za dok 2021

5. Kiedy i w jaki sposób zostanie wpłacony dodatek osłonowy?

Wypłata dodatku osłonowego za rok 2022 następuje w dwóch ratach, w terminie do 31 marca 2022 roku oraz do 2 grudnia 2022r.

Jeśli wniosek zostanie złożony na dwa miesiące przed upływem tych terminów – dodatek osłonowy zostanie wypłacony w jednej racie, niezwłocznie po jego przyznaniu.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 roku – wówczas nie zostanie rozpatrzony.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...